Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze Behandeldienst

Voor de verpleeghuiszorg heeft Brentano een eigen behandeldienst waarin goede zorg, begeleiding en behandeling onze speciale aandacht heeft.
Het afstemmen van de zorgverlening gebeurt met verschillende disciplines om de best passende zorg en behandeling aan onze bewoners te kunnen verlenen.

De volgende disciplines vallen onder Brentano’s behandeldienst:

Specialist ouderengeneeskunde

Dit is een gespecialiseerde arts die zorg draagt de medische zorg bij bewoners met de functie Behandeling. Voor bewoners zonder de functie Behandeling blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Op verzoek van de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde in consult worden geroepen bij een patiënt van hem/haar in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.

Arts
De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg bij bewoners met de functie Behandeling. Bij Brentano zijn huisartsen in dienst die meedenken bij de behandeling van onze bewoners.

Verpleegkundig Specialist 
Ook een Verpleegkundig Specialist houdt zich bezig met de medische zorg voor de verpleeghuisbewoners, en daarbij ook met alles wat nodig is om anderen de beste zorg te kunnen laten leveren. Hij/zij is op sommige afdelingen de regiebehandelaar en is verantwoordelijk voor de behandeling van de bewoners in samenspraak met de andere behandelaars.

Psycholoog 
Een psycholoog brengt met behulp van neuro-psychologisch onderzoek de cognitie (zoals geheugen, aandacht en taalbegrip) in kaart bij vermoedens van dementie of na een hersenbloeding of infarct. Hij/zij geeft advies hoe hier mee om te gaan. Daarnaast is de psycholoog betrokken bij het ondersteunen en het geven van adviezen over de zorg met betrekking tot onbegrepen gedrag. Op verzoek van een huisarts kan de psycholoog in consult worden geroepen bij een patiënt van hem/haar in de thuiszorg of verzorgingshuiszorg.

Ergotherapeut (Fouzia Bajnan, Melike Cetintas, in opleiding: Jeroen Zaaiman)
De ergotherapeut houdt zich bezig met alle hulpmiddelen die er beschikbaar zijn om een bewoner te ondersteunen in zijn dagelijkse bezigheden. Hierbij kunt u denken aan rolstoelen, tilliften en bedden.
De ergotherapeut geeft verder adviezen aan de zorg over hoe iemand in bed te leggen of hoe iemand het beste in de stoel kan zitten.

Muziektherapeut/agoog 
De muziektherapeut sluit aan bij de belevingswereld van de bewoner. Hij/zij zet muziek in om o.a. stemmingen te verbeteren, emoties te kunnen uiten, angst, onrust of agressie te verminderen, rust en ontspanning te geven tijdens zorgmomenten en vanuit deze beleving klachten te verlichten of verhelpen. Muziek heeft invloed op de stemming en het gedrag van mensen. Wat een bewoner vaak niet kan uitspreken, kan hij wel duidelijk maken via muziek. Muziektherapie is laagdrempelig. 

Bewegingsagoog 
De bewegingsagoog houdt zich bezig met het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten. Deze hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de psychosociale, lichamelijke en emotionele ontwikkeling. 
De bewegingsagoog helpt onze bewoners hun vitaliteit zoveel mogelijk intact te houden door te bewegen met als doel de spierkracht en het uithoudingsvermogen op peil te houden zodat de bewoner optimaal van zijn/haar leven kan blijven genieten.

Wondconsulent 
De wondconsulent heeft specifieke kennis over verschillende soorten wonden en hoe die genezen, met name van zeer complexe, langdurige wonden en in het bijzonder voor wonden die lastig genezen. Zij beoordeelt de wond en eventueel onderliggende ziektebeelden en stelt een wondbehandelplan op. Zij bewaakt de vorderingen van de genezing, maakt afspraken met de betrokken partijen en zorgt dat de genezing z.s.m. verloopt.

Apotheek
Wij werken samen met apotheek Farmadam en verzoeken nieuwe bewoners over te stappen naar deze apotheek.

Diensten zoals diëtiek, tandartszorg en logopedie worden, indien nodig, betrokken van zelfstandig gevestigde praktijken. Binnen Brentano hebben wij een eigen fysiotherapeut, maar ook worden er fysiotherapeuten betrokken vanuit zelfstandig gevestigde praktijken.