Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

Onze cliëntenraden

Lokale cliëntenraden
Alle woonzorgcentra van Brentano hebben een eigen cliëntenraad die de belangen van de bewoners (per woonzorgcentrum) behartigt.
Een cliëntenraad vergadert regelmatig met de Manager Zorg en zo nodig met deskundigen.
In die vergaderingen worden o.a. het gevoerde beleid en wijzigingen daarin besproken.
De cliëntenraad geeft advies en doet nieuwe praktische voorstellen om de zorg aan en het welzijn van cliënten te verbeteren.
Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun naasten en Brentano.

Centrale Cliëntenraad
De ‘lokale’ cliëntenraden besteden locatie-overstijgende zaken uit aan de Centrale Cliëntenraad (CCR).
In deze raad vindt onderlinge afstemming plaats tussen de cliëntenraden van alle locaties.
Zoals wettelijk is geregeld, is er direct overleg met de Raad van Bestuur van Brentano.
Alle cliëntenraden hebben een afvaardiging in de CCR.
De volgende personen hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad:
Voorzitter: Tineke Vredenburg
Lid namens:
’t Huis aan de Poel: Marlies Duivis
Nieuw Vredeveld: Harriët Lohman
Klaasje Zevenster: vacature
Belmonte: Diana le Cuivre

Contact met de centrale of lokale cliëntenraad kan via clientenraad@brentano.nl