Wilt u zorg aanvragen? 020 - 2373200 a a a
Wij zoeken altijd vrienden!
Doneer nu Word nu vriend

FAQ Vaccinatie COVID-19

Het vaccineren van bewoners en zorgmedewerkers is in volle gang en het merendeel heeft inmiddels de 2e vaccinatie gehad.

Een vaccin helpt onszelf en onze bewoners te beschermen en zorgt dat er op den duur een einde komt aan veel maatregelingen en beperkingen.

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht en is een eigen keuze. Het is daarom belangrijk dat medewerkers, bewoners en hun familie zich goed laten informeren. Brentano zal ondersteunen in deze informatievoorziening. Hieronder een lijst met veelgestelde vragen. Ook deze video geeft informatie en misschien al antwoord op veel vragen.

(update 04 januari 2021)

Waar vind ik informatie over vaccineren?

Brentano vindt het belangrijk dat medewerkers, bewoners en cliënten zich goed laten informeren en nadenken over hun keuze. Informatie is o.a. te vinden op:
- Website Rijksoverheid
- www.coronavaccinatie.nl
- FAQ van Brentano op deze pagina
- Informatiefilm van Universiteit van Nederland over Coronavaccinatie
- De 11 ingrediënten van het coronavaccin

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren.

Hoe kan dit vaccin zo snel ontwikkeld zijn?

Door intensieve en wereldwijde samenwerkingen, grootschalige onderzoeken én het versnellen van de bureaucratische processen, werd het mogelijk om in veel kortere tijd dan gebruikelijk een COVID-vaccin te ontwikkelen. Daarnaast was er al veel voorwerk gedaan door eerdere onderzoeken naar coronavirussen zoals bijvoorbeeld SARS.

Wat is een RNA vaccin?

Het RNA vaccin bestaat uit een genetische code voor het spike-eiwit. Dit zijn die uitsteeksels van het corona virus wat wordt gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Het vaccin lijkt op het corona virus, maar is maar een heel klein stukje ervan en niet het hele virus. Bij het toedienen van het vaccin zien de beveiligers van je afweersysteem dat er een indringer is en schakelen hem uit. Hierbij maken ze geheugencellen die de eigenschappen van deze indringer opslaan. Als dan vervolgens het echte coronavirus probeert binnen te dringen wordt dat direct herkend en wordt dit uitgeschakeld. Je bent dan immuun.

Het RNA vaccin kan NIET het DNA van een cel veranderen. Het DNA ligt opgeslagen in een kluis in de celkern waar het RNA vaccin geen toegang toe heeft.

Hoe werkt het vaccineren?

Zorgmedewerkers krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Tussen de eerste en tweede prik zit een aantal weken. Medewerkers kunnen een afspraak maken bij één van de 25 GGD locaties in Nederland.

Alle bewoners in onze verpleeghuizen (zowel met behandeling als met eigen huisarts) krijgen ook het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Wanneer start het vaccineren?

Begin 2021 is in Nederland gestart met het inenten van zorgmedewerkers van verpleeghuizen.
De vaccinaties voor ons zorgpersoneel is gestart vanaf 11 januari 2021.
De vaccinaties voor onze verpleeghuisbewoners is gestart eind januari 2021.
Inmiddels heeft het merendeel van bewoners en medewerkers de 2e vaccinatie gehad.

Wie wordt als eerste gevaccineerd?

Omdat er in het begin niet genoeg vaccins voor iedereen zijn, is er een indeling gemaakt wie als eerste in aanmerking komen voor het beschikbare vaccin. De vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. De groepen mensen die in de eerste vaccinatie fase als eerste worden gevaccineerd zijn:
• Zorgmedewerkers van verpleeghuizen
• Zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg
• Bewoners verpleeghuizen en kleinschalige locaties
• Zorgmedewerkers wijkverpleging en WMO-ondersteuning
• Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die (in)direct contact hebben met bewoners komen in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19. Stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder. Als eerste worden zorgmedewerkers die direct bewoner contact hebben binnen de verpleeghuiszorg uitgenodigd, kort daarna medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo ondersteuning.

Mantelzorgers en vrijwilligers komen nu niet als eerste in aanmerking voor een vaccin tegen COVID-19.

Als iemand COVID-19 heeft gehad, is het nodig om je te laten vaccineren. Een besmetting geeft namelijk onvoldoende langdurige immuniteit waardoor een vaccin alsnog nodig is.

Hoe krijgen medewerkers een oproep voor vaccineren?

Onze medewerkers ontvangen een uitnodigingsbrief van Brentano. In de uitnodigingsbrief staat een centraal telefoonnummer vermeld. Medewerkers kunnen een afspraak maken bij één van de 25 GGD locaties in Nederland. Het gaat daarbij om twee afspraken: een afspraak voor een eerste vaccinatie en een afspraak voor een tweede vaccinatie een aantal weken later.

Aan de medewerkers zorg en facilitair vragen wij deze afspraak, als het even mogelijk is, buiten roostertijd, op vrije dagen, te plannen.

Bovengenoemde medewerkers (in loondienst) mogen voor het halen van de beide vaccinaties totaal 4 uur ‘werktijd’ declareren. Dat kan alleen via een declaratieformulier bij de brief. Let op: dus niet via Aysist.
De overige medewerkers kunnen onder werktijd de vaccinaties halen.
En alle medewerkers mogen natuurlijk de reiskosten, via Afas, declareren.

Wanneer worden de bewoners van Brentano gevaccineerd?

Eind januari is gestart met het vaccineren van bewoners met behandeling in onze verpleeghuizen.
Eind februari is door de huisartsenpost gestart met het vaccineren van bewoners met behandeling bij eigen huisarts. Alle bewoners worden in hun eigen woonomgeving gevaccineerd.
Bewoners ontvangen een uitnodigingsbrief van Brentano.

Wie gaan de vaccinaties uitvoeren?

Zorgpersoneel wordt gevaccineerd door medewerkers van de GGD, in één van de circa 25 centrale priklocaties.

Volgens het plan van de overheid worden verpleeghuisbewoners door het eigen verplegend personeel gevaccineerd. Mensen ouder dan 60 jaar die thuis wonen, worden gevaccineerd door de huisarts. Dit houdt in dat:
- Bewoners die in een verpleeghuis wonen en van wie de specialist ouderengeneeskunde of arts de hoofdbehandelaar is, krijgen de vaccinatie via Brentano. Dit is vergelijkbaar met de griepvaccinatie
- Zelfstandig wonende cliënten met een eigen huisarts worden door de huisarts gevaccineerd.
- Bewoners die wonen bij Brentano maar een eigen huisarts hebben worden op onze locaties gevaccineerd door de huisartsenpost.

Is het BioNTech/Pfizer-vaccin veilig?

Een goed werkend en veilig vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de pandemie. Daarom is er wereldwijd veel onderzoek gedaan en zijn verschillende vaccins in ontwikkeling. Voor een vaccin tegen corona gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins en geneesmiddelen. Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt deze niet toegelaten in Nederland. Het vaccin van BioNTecht/Pfizer is al uitgebreid getest onder duizenden vrijwilligers. Sommige mensen hebben een paar dagen last van bijvoorbeeld
spierpijn of koorts. Dat zijn bekende bijwerkingen van veel vaccinaties. De kans dat er onbekende bijwerkingen optreden na vaccinatie tegen het coronavirus is zeer klein, maar niet uit te sluiten.

De Universiteit van Nederland maakte een verhelderend filmpje verhelderend filmpje over de veiligheid, betrouwbaarheid en werkbaarheid van het Pfizer/BioNTech vaccin.
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de vaccins kun je ook kijken op de site van de Rijksoverheid.

Welke effecten kunnen we verwachten?

Vaccinaties zorgen voor (een bepaalde mate van) immuniteit. Dat betekent dat we het coronavirus op termijn onder de duim krijgen. Het wil niet zeggen dat niemand meer corona kan krijgen, maar vaccinaties zullen uiteindelijk leiden tot minder zieken door corona, minder ziekenhuisopnames en minder sterfgevallen als gevolg van corona. Vaccinaties zorgen er voor dat de sociale bewegingsvrijheid toeneemt. Als voldoende mensen gevaccineerd zijn, komt er ruimte om de maatregelen af te bouwen. Helaas kunnen we hier nog geen einddatum voor vaststellen, omdat de maatregelen afhankelijk blijven van het aantal corona besmettingen.

Na vaccinatie heeft het lichaam een aantal dagen (10-14 dagen) nodig om de persoonlijke bescherming op gang te brengen. Het vaccin zorgt in 95 procent van de gevallen dat iemand niet ziek wordt.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) geeft aan dat het vermoedt dat het vaccin ook werkt tegen de nieuwe variant van het coronavirus die ontdekt is in het Verenigd Koninkrijk. De verandering in het virus is zo klein, dat dit de effectiviteit van het vaccin niet aantast.

Wat weten we over de bijwerkingen?

Uit de onderzoeken komt naar voren dat de vaccins veilig zijn en voor veruit de meeste mensen geen of milde korte termijn bijwerkingen geven, zoals roodheid of stijfheid op de prikplek of tijdelijke hoofdpijn. Uit de bijsluiter die Pfizer heeft vrijgegeven, valt op te maken dat er maar weinig ernstige lange termijn bijwerkingen te verwachten zijn. Dat komt omdat het vaccin maar kort in je lichaam zit. Het is eigenlijk een training voor je afweersysteem die direct wordt geactiveerd. Daarna breekt je lichaam het vaccin af. Het vaccin zit dus niet jaren in je lichaam. Ook bij andere vaccins zijn er geen lange termijn effecten bekend.
Door het Britse medicijnagentschap wordt gewaarschuwd voor ongewenste reactie bij mensen die in het verleden een ernstige allergische reactie hebben gekregen op ander vaccin, medicijnen of voedsel.

Komen vrouwen die zwanger zijn, of zwanger willen worden in aanmerking voor vaccinatie?

De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep onvoldoende zijn getest. Het algemene advies is om ná de zwangerschap te vaccineren. Uit preklinische trials zijn geen aanwijzingen gekomen die duiden op nadelige gevolgen van vaccinatie tijdens zwangerschap. Deze worden ook niet verwacht bij dergelijk vaccin, dat geen levend viraal materiaal bevat. Als vanwege gezondheidsredenen de voordelen van vaccineren zwaarder wegen dan de theoretische nadelen, kan de behandelend arts op individueel niveau tot een ander advies komen.

Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd worden.

Als onbedoeld de eerste vaccinatie tijdens de zwangerschap is toegediend, dient de tweede vaccinatie na de zwangerschap te worden toegediend. Daarnaast dient het gemeld te worden bij Bijwerkingencentrum Lareb om de zwangerschap te volgen.

Vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil worden via IVF is het goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.

Er zijn geen redenen om vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven af te raden.

Mogen kinderen het vaccin ook nemen?

Het is nog niet duidelijk hoe het coronavaccin werkt bij kinderen. Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de werking en veiligheid van het coronavaccin bij kinderen.
Op dit moment worden alleen de volwassenen van 18 jaar en ouder gevaccineerd.

Heeft vaccineren zin als je al corona hebt gehad?

Mensen die al corona hebben gehad krijgen ook een vaccinatie aangeboden. Het is mogelijk dat je na een coronavirusinfectie onvoldoende beschermd bent voor een nieuwe besmetting. De vaccinatie kan de al bestaande antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. In de huidige vaccinatiestrategie van het kabinet wordt het coronavaccin daarom ook aangeboden aan mensen die al een infectie hebben gehad.

Mensen die een positieve testuitslag voor COVID-19 hebben, zowel op basis van een neus- of keelwat (sneltest of PCR) als antistoffen in bloed, maar geen klachten, kunnen vanaf 4 weken na de test gevaccineerd worden.

Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nog nodig als je gevaccineerd bent?

Het gebruik van PBM blijft vooralsnog nodig. Brentano zal, ongeacht de keuze van een werknemer om zich wel/niet te laten vaccineren, voldoende maatregelen en voorzieningen treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting met COVID-19. De werknemer zal, zolang niet helder is dat met het Pfizer-vaccin besmetting van anderen wordt voorkomen, nog steeds, volgens de richtlijn(en) van het RIVM, met PBM moeten werken.

Helpt de griepprik ook tegen COVID-19?

De griepprik beschermt tegen griep. Griep ontstaat door griepvirussen (influenzavirus).
COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus. De griepprik is dus geen vaccin tegen het coronavirus (COVID-19).

Er is er nog geen bewijs dat de griepprik ook tegen COVID-19 kan beschermen. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de griepprik de immuunreactie tegen het coronavirus versterkt.

Is vaccinatie verplicht?

Nee, vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar ook al is het een individuele keuze, we kunnen de pandemie alleen beteugelen als de meeste mensen zich wel laten inenten. Brentano vindt het dus belangrijk dat medewerkers, bewoners/cliënten en hun naasten goed nadenken over hun keuze en wat zij kunnen betekenen voor zichzelf en voor anderen.